LENDING BASED CROWD-FUNDING

Custom Separator with Dots and Square

Thông tin chi tiết

LENDING BASED CROWD-FUNDING
Thời gian phát triển 1 năm (hoàn thành)
Loại hợp đồng CONTRACT
Chịu trách nhiệm ● Requirement definition
● Web App/Design SPA /CD/Test
● Design server/ Build / Test
● Operation / monitoring design ・ Build・Test
Công nghệ Java , Spring,
JavaSCript(Vue.js), html,
css(bootstrap)
AWS, Linux, MySQL
Tính năng đặc trưng ● SPA
● RESTAPI
● Giao dịch chuyển tiền
● Dịch vụ tài chính
● Tính sẵn sàng / bảo mật cao

FIRE ALARM FIRE NOTIFICATION APP

Ứng dụng Fire Alarm đã xuất hiện trên các trang báo uy tín như Báo Người Đưa TinBáo Thanh Niên. Hãy tìm hiểu thêm về câu chuyện phía sau Fire Alarm được viết trên các bài báo tại liên kết sau:

- Báo Người Đưa Tin: Ứng dụng báo cháy do Gen Z phát triển

- Báo Thanh Niên: Nhóm bạn trẻ phát triển ứng dụng báo cháy Fire Alarm 

Custom Separator with Dots and Square

Thông tin chi tiết

FireAlarm Ứng dụng thông báo cháy
Thời gian phát triển 3 tháng (đang phát triển)
Loại hợp đồng Sản phẩm tự phát triển
Chịu trách nhiệm ● Toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm từ
lên ý tưởng Thiết kế - lập trình - Vận hành và quảng bá.
Công nghệ Flutter,
Javascript,
AWS
Tính năng đặc trưng 👉 Chức năng gửi cảnh báo cháy:
● Trường hợp phát hiện đám cháy tại vị trí của bạn, chỉ cần nhấn nút thì hệ thống có thể phát triển vị trí của bạn thông qua GPS và gửi thông báo cháy cho mọi người trong phạm vi khoảng 100 mét .
● Trường hợp phát hiện đám cháy ở vị trí khác cũng có thể xác định vị trí trên bản đồ để gửi cảnh báo cháy.

👉 Chức năng nhận cảnh báo cháy:
● Trường hợp đám cháy trong phạm vi tầm 100m: nhận được cảnh báo khẩn cấp kèm chuông cảnh báo.

AIDABOT

Custom Separator with Dots and Square

Thông tin chi tiết

AidaBOT
Thời gian phát triển 7 tháng (đang phát triển)
Loại hợp đồng Sản phẩm tự phát triển
Chịu trách nhiệm ● Tính năng Thiết kế-Phát triển-Giao hàng
● Lên ý tưởng và phân phối các ý tưởng tiếp thị
● Vận hành sản phẩm
Công nghệ php, laravel Typescript
nuxt3
astro (landing page)
vanila html/css (trang chat)
docker
langchain
AWS ECS (infra),
DynamoDB, S3, SNS, Lambda, OpenSearch,
Redis, OpenAI GPT3.5
Tính năng đặc trưng ● AI chatbot for organizations
● Payment System

ONLINE WHITEBOARD

Custom Separator with Dots and Square

Thông tin chi tiết

Online whiteboard
Thời gian phát triển SES Đang triển khai, Giai đoạn hiện tại được 15 tháng
Loại hợp đồng Ủy thác (SES)
Chịu trách nhiệm ● Requirement definition
● Web App/Design SPA /CD/Test
● Design server/ Build / Test
● Operation / monitoring design ・Build・ Test
Công nghệ Realtime DB, Google App Engine
Go language,
JaveScript (React.js),
SAML,SCIM,ReactNative
Tính năng đặc trưng ● SPA
● Serverless architecture
● Realtime DB
● SSO(SAML)
● SCIM/Provisioning
● React Native/Cordova
● IOS application
● Android application
● Windows tablet application
● Single page Web application
● CI(Jenkins/selenium/selendoroid/iosdriver)

HOTEL SOLUTIONS

Custom Separator with Dots and Square

Thông tin chi tiết

Trang web đặt phòng khách sạn
Thời gian phát triển 6 tháng (hoàn thành)
Loại hợp đồng CONTRACT
Chịu trách nhiệm ● Requirement definition
● WebApp/Design SPA/CD/Test
● Design server/ Build / Test
● Operation / monitoring design ・ Build・Test
Công nghệ Java , Spring, JavaScript(Vue.js),
html, css(bootstrap) AWS, Linux,
MySQL,MongoDB, Node.js (oidc-provider),
OpenID Connect
Tính năng đặc trưng ● OpenID provider
● API authentication using OpenID
● Restful API
● SPA
Hệ thống quản lý cơ sở lưu trú (Web/IOT)
Thời gian phát triển 9 tháng (hoàn thành)
Loại hợp đồng CONTRACT
Chịu trách nhiệm ● Requirement definition
● Web App/Design SPA /CD/Test
● Design server/ Build / Test
● Operation / monitoring design ・ Build・Test
Công nghệ Node.js (oidc-provider)
Swift
AWSIOT, MQTT, ZeroMQ
AWS, Linux, iOS
Tính năng đặc trưng ● AWS IOT core
● IOT system
● Message broker
● Face recognition system