Custom Separator with Dots and Square

Thông tin chi tiết

Online whiteboard
Thời gian phát triển SES Đang triển khai, Giai đoạn hiện tại được 15 tháng
Loại hợp đồng Ủy thác (SES)
Chịu trách nhiệm ● Requirement definition
● Web App/Design SPA /CD/Test
● Design server/ Build / Test
● Operation / monitoring design ・Build・ Test
Công nghệ Realtime DB, Google App Engine
Go language,
JaveScript (React.js),
SAML,SCIM,ReactNative
Tính năng đặc trưng ● SPA
● Serverless architecture
● Realtime DB
● SSO(SAML)
● SCIM/Provisioning
● React Native/Cordova
● IOS application
● Android application
● Windows tablet application
● Single page Web application
● CI(Jenkins/selenium/selendoroid/iosdriver)