Custom Separator with Dots and Square

Thông tin chi tiết

LENDING BASED CROWD-FUNDING
Thời gian phát triển 1 năm (hoàn thành)
Loại hợp đồng CONTRACT
Chịu trách nhiệm ● Requirement definition
● Web App/Design SPA /CD/Test
● Design server/ Build / Test
● Operation / monitoring design ・ Build・Test
Công nghệ Java , Spring,
JavaSCript(Vue.js), html,
css(bootstrap)
AWS, Linux, MySQL
Tính năng đặc trưng ● SPA
● RESTAPI
● Giao dịch chuyển tiền
● Dịch vụ tài chính
● Tính sẵn sàng / bảo mật cao