Custom Separator with Dots and Square

Thông tin chi tiết

AidaBOT
Thời gian phát triển 7 tháng (đang phát triển)
Loại hợp đồng Sản phẩm tự phát triển
Chịu trách nhiệm ● Tính năng Thiết kế-Phát triển-Giao hàng
● Lên ý tưởng và phân phối các ý tưởng tiếp thị
● Vận hành sản phẩm
Công nghệ php, laravel Typescript
nuxt3
astro (landing page)
vanila html/css (trang chat)
docker
langchain
AWS ECS (infra),
DynamoDB, S3, SNS, Lambda, OpenSearch,
Redis, OpenAI GPT3.5
Tính năng đặc trưng ● AI chatbot for organizations
● Payment System