Custom Separator with Dots and Square

Thông tin chi tiết

Trang web đặt phòng khách sạn
Thời gian phát triển 6 tháng (hoàn thành)
Loại hợp đồng CONTRACT
Chịu trách nhiệm ● Requirement definition
● WebApp/Design SPA/CD/Test
● Design server/ Build / Test
● Operation / monitoring design ・ Build・Test
Công nghệ Java , Spring, JavaScript(Vue.js),
html, css(bootstrap) AWS, Linux,
MySQL,MongoDB, Node.js (oidc-provider),
OpenID Connect
Tính năng đặc trưng ● OpenID provider
● API authentication using OpenID
● Restful API
● SPA
Hệ thống quản lý cơ sở lưu trú (Web/IOT)
Thời gian phát triển 9 tháng (hoàn thành)
Loại hợp đồng CONTRACT
Chịu trách nhiệm ● Requirement definition
● Web App/Design SPA /CD/Test
● Design server/ Build / Test
● Operation / monitoring design ・ Build・Test
Công nghệ Node.js (oidc-provider)
Swift
AWSIOT, MQTT, ZeroMQ
AWS, Linux, iOS
Tính năng đặc trưng ● AWS IOT core
● IOT system
● Message broker
● Face recognition system